โœ…Return BankAccount Login Transaction History

Return a list of Transactional data that has been read from the Customers Internet Banking profile, thus determining if the Customers transactional data is up-to date.

Return Bank Account Online Login Transaction History

GET {{baseUrl}}/customers/:customer_id/check-repeat-bankaccount

Path Parameters

Status Codes

200 - OK - Single Account

Transaction History - One Account

{
  "data": [
    {
      "id": "{{bankAccountId}}",
      "type": "online",
      "bank": "fnb",
      "summary": {
        "months": [
          {
            "year": 2023,
            "month": "June",
            "incomes": "46785.21",
            "expenses": "37537.71",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "46785.21",
            "debt_repayments": "4157.47",
            "main_income_date": "24-06-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 1,
            "main_income_transaction": "FNB OB Pmt Salary 62563987381",
            "number_of_debt_repayments": 1,
            "number_of_expense_transactions": 67
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "May",
            "incomes": "120.00",
            "expenses": "4915.80",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "120.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "27-05-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 1,
            "main_income_transaction": "#Rev Monthly Account Fee",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 12
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "April",
            "incomes": "49715.22",
            "expenses": "35921.01",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "46785.22",
            "debt_repayments": "4157.47",
            "main_income_date": "25-04-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 7,
            "main_income_transaction": "FNB OB Pmt Salary 62563987381",
            "number_of_debt_repayments": 1,
            "number_of_expense_transactions": 65
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "March",
            "incomes": "520.00",
            "expenses": "3927.38",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "400.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "31-03-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 2,
            "main_income_transaction": "Magtape Credit Holly Alcohol",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 7
          }
        ],
        "averages": {
          "average_incomes": "8830.95",
          "average_expenses": "545.05",
          "last_transaction": "28 June",
          "first_transaction": "28 March",
          "total_average_incomes": "8830.95",
          "number_of_transactions": 164,
          "total_average_expenses": "545.05",
          "average_debt_repayments": "4157.47",
          "total_average_debt_repayments": "4157.47"
        }
      }
    }
  ]
}

200 - OK - Multiple Accounts

Transaction History - Multiple Accounts

{
  "data": [
    {
      "id": "{{bankAccountId}}",
      "type": "online",
      "bank": "absa",
      "summary": {
        "months": [
          {
            "year": 2023,
            "month": "July",
            "incomes": "0.00",
            "expenses": "211.00",
            "fullMonth": false,
            "main_income": "0.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "01-07-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 2,
            "main_income_transaction": "DECL POS TRAN FEE ( 10,00 ) AMOUNT : 1 299,00",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 3
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "June",
            "incomes": "4000.00",
            "expenses": "3238.00",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "4000.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "13-06-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 11,
            "main_income_transaction": "ACB CREDIT TOP UP 2",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 5
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "May",
            "incomes": "5500.00",
            "expenses": "5249.50",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "5500.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "04-05-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 3,
            "main_income_transaction": "ACB CREDIT TOP UP 2",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 5
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "April",
            "incomes": "3000.00",
            "expenses": "1010.36",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "3000.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "20-04-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 4,
            "main_income_transaction": "ACB CREDIT CREDIT CARD",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 10
          }
        ],
        "averages": {
          "average_incomes": "694.44",
          "average_expenses": "474.89",
          "last_transaction": "06 July",
          "first_transaction": "01 March",
          "total_average_incomes": "625",
          "number_of_transactions": 72,
          "total_average_expenses": "422.12",
          "average_debt_repayments": "0",
          "total_average_debt_repayments": "0"
        }
      }
    },
    {
      "id": "{{bankAccountId}}",
      "type": "online",
      "bank": "fnb",
      "summary": {
        "months": [
          {
            "year": 2023,
            "month": "June",
            "incomes": "46785.21",
            "expenses": "37537.71",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "46785.21",
            "debt_repayments": "4157.47",
            "main_income_date": "24-06-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 1,
            "main_income_transaction": "FNB OB Pmt Salary 62563987381",
            "number_of_debt_repayments": 1,
            "number_of_expense_transactions": 67
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "May",
            "incomes": "120.00",
            "expenses": "4915.80",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "120.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "27-05-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 1,
            "main_income_transaction": "#Rev Monthly Account Fee",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 12
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "April",
            "incomes": "49715.22",
            "expenses": "35921.01",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "46785.22",
            "debt_repayments": "4157.47",
            "main_income_date": "25-04-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 7,
            "main_income_transaction": "FNB OB Pmt Salary 62563987381",
            "number_of_debt_repayments": 1,
            "number_of_expense_transactions": 65
          },
          {
            "year": 2023,
            "month": "March",
            "incomes": "520.00",
            "expenses": "3927.38",
            "fullMonth": true,
            "main_income": "400.00",
            "debt_repayments": "0.00",
            "main_income_date": "31-03-23",
            "main_income_type": "salary-wages",
            "number_of_incomes": 2,
            "main_income_transaction": "Magtape Credit Holly Alcohol",
            "number_of_debt_repayments": 0,
            "number_of_expense_transactions": 7
          }
        ],
        "averages": {
          "average_incomes": "8830.95",
          "average_expenses": "545.05",
          "last_transaction": "28 June",
          "first_transaction": "28 March",
          "total_average_incomes": "8830.95",
          "number_of_transactions": 164,
          "total_average_expenses": "545.05",
          "average_debt_repayments": "4157.47",
          "total_average_debt_repayments": "4157.47"
        }
      }
    }
  ]
}

Last updated