โš–๏ธReturn all Transactions from a Business Bank Account

Return a list of object literals which represent Business Transactional data that has been read from either the Business Bank Statement/s uploaded.

Return all Transaction from a BankAccount

GET {{baseUrl}}/business/bank-accounts/:bank_account_id/transactions

Return a list of all the Transactional Data for a bank_account_id.

Path Parameters

NameTypeDescription

bank_account_id*

String

The UUID for a Business Bank Account that gets generated and returned in either POST Create without Customer or POST Create with Customer response.

```postman_json
{
  "data": [
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-21T22:00:00.000000Z",
      "balance": 502.8,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-21T22:00:00.000000Z",
      "balance": 504.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-21T22:00:00.000000Z",
      "balance": 505.8,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-21T22:00:00.000000Z",
      "balance": 507.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-21T22:00:00.000000Z",
      "balance": 508.8,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 2,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 510.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 10,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 512.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 10,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 522.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Telkom Airtime To +277...",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 532.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "{{transactionId}}",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 277...",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 537.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "09d9470e-7572-4225-b069-805ff2f8f132",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 277...",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 542.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "2306b2df-e1ad-447e-87ff-6a1922c49518",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 277...",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 547.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "ec1ea731-57c4-4d2a-8a09-972d22cfdda1",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime T +277...",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 552.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "087d403a-0514-4be1-a7d5-d7eaa9b0ec68",
      "type": "credit",
      "amount": 15,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 557.3,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "a29ffa8f-538c-42dc-8e51-31de72b61c84",
      "type": "credit",
      "amount": 20,
      "description": "mike",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 542.3,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "380772f2-80aa-4867-932d-e07af74bd448",
      "type": "credit",
      "amount": 0,
      "description": "Opening",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 22.3,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "a6189ae4-9814-4582-b145-a0fbb424f428",
      "type": "credit",
      "amount": 20,
      "description": "mike",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 542.3,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "3466ee43-7d91-4476-8b2c-99188a01a101",
      "type": "credit",
      "amount": 15,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 557.3,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "78a0fa3a-28ec-4662-b893-5c91b932afcd",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime T +27712904692",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 552.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "76c6372c-6a66-41fa-b163-ce4c75475905",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 27712904692",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 547.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "41d0eb3a-d92e-40cd-b67f-95cbdb259137",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 27712904692",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 542.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "dcd87ce8-8154-4b38-a4ee-f6402ca7db58",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Vodacom Airtime To 27712904692",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 537.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "26dcc6cf-0296-4de0-aadb-03357f012739",
      "type": "debit",
      "amount": 5,
      "description": "Telkom Airtime To +27788037359",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 532.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "9d030929-d6f6-4a97-8856-e78fac31e78c",
      "type": "debit",
      "amount": 10,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 522.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "d6d86f2b-bc2f-42b9-aee3-bc782a32a741",
      "type": "debit",
      "amount": 10,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 512.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "9a7a7319-1c87-4914-9455-6bc2f5802303",
      "type": "debit",
      "amount": 2,
      "description": "Nothing - 2044979780",
      "date": "2021-10-19T22:00:00.000000Z",
      "balance": 510.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "cf1e59ca-a3b9-4170-b781-613a07d1c489",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 508.8,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "5842740a-10f1-41e5-aac3-73884a9a51f5",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 507.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "ef503f99-fc57-4aba-8e75-9f4c3b272eee",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 505.8,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "e7f1b601-2fa1-40a7-88ec-34218e06b885",
      "type": "debit",
      "amount": 1.5,
      "description": "Prepaid Airtime",
      "date": "2021-10-20T22:00:00.000000Z",
      "balance": 504.3,
      "category": "Expenses"
    },
    {
      "id": "fba6cc8a-6f97-4f40-9339-c614e7de117a",
      "type": "credit",
      "amount": 0,
      "description": "VAT 27/09-26/10 = R1.00",
      "date": "2021-10-25T22:00:00.000000Z",
      "balance": 502.8,
      "category": "Income"
    },
    {
      "id": "0a448ba3-1c1d-4bff-ac27-751563352896",
      "type": "credit",
      "amount": 20,
      "description": "Simon Test",
      "date": "2021-09-16T22:00:00.000000Z",
      "balance": 22.3,
      "category": "Income"
    }
  ]
}
```

Last updated